Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2022

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”...

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2023, którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby zwane dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

   - o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

   - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

   -  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

- wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

- zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.