Aktywizacja osób niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2019

Nazwa programu operacyjnego : Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Nr i nazwa działania/ poddziałania: 9.1.1

Wartość ogółem projektu [PLN] : 10 760 786,96 zł

Nazwa projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w ramach RPO WD 2014-2020

 

Okres wdrażania 01.05.2018-30.04.2020

Projekt adresowany jest do min. 335 mieszkańców powiatów złotoryjskiego i legnickiego oraz miasta Legnica niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, nieaktywnych zawodowo bądź ubogich pracujących, z brakiem wykształcenia bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoby te charakteryzują się problemami zdrowotnymi, deficytem kluczowych umiejętności psychospołecznych. Projekt jest adresowany do osób w wieku produkcyjnym . Projekt realizowany będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (często sprzężonymi) oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy z uczestników projektu objęty będzie min. 3 usługami aktywnej integracji, a większości 4 lub 5 z racji kilkukrotnego wykluczenia. W ramach projektu partnerskiego i wezmą udział 3 powiaty, urząd pracy oraz podmioty reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych  tj. Warsztat Terapii Zajęciowej w Złotoryi oraz Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie. Projekt będzie realizowany za pomocą kontraktów socjalnych. Zakładane jest osiągnięcie wskaźników efektywności społecznej na poziomie 34 % oraz wskaźników efektywności zatrudnieniowej na poziomie 22 % w grupie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym . Natomiast wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonym efektywność społeczną zakładamy na poziomie 34 % zaś zatrudnieniową na poziomie 12 %.

 

Cele:

 

Przeszkolenie 180 osób niepełnosprawnych w zawodach zdobnik szkła, poligraf, pomocnik kucharza, pokojówka, pracownik terenów zielonych wraz ze stażami;

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb WTZ Złotoryja

Zatrudnienie dodatkowych 30 osób niepełnosprawnych w ZAZ Świerzawa

Szkolenie pracowników niepełnosprawnych w ZAZ Świerzawa.

Dodatkowi rehabilitanci, asystenci osób niepełnosprawnych