Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi

Rodzinna piecza zastępcza

1.    Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 • rodzina zastępcza (spokrewniona; niezawodowa; zawodowa, w tym także zawodowa, która pełni  funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna)
 • rodzinny dom dziecka

2.    Kandydaci na rodziny zastępcze powinni spełniać następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • posiadają stałe źródło dochodów (zaświadczenie);
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona (oświadczenie);
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (oświadczenie);
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych (oświadczenie);
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zaświadczenie);
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (potwierdzenie zameldowania);
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenie);
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, (ustalane w drodze wywiadu środowiskowego) w tym:

             - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
             - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
             - wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

3.    Organizator pieczy zastępczej zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.