Rehabilitacja zawodowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.


Zdania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej:
- refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
- dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

 

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może zostać przyznany pracodawcy, jeżeli:
- zobowiązał się do zatrudnienia tej osoby przez okres co najmniej 36 miesięcy;
- złożył wniosek o przyznanie refundacji.

2. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej?

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dokonywana jest w wysokości określonej w umowie jednak nie wyższej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

3. Czas rozpatrzenia wniosku

Wniosek pracodawca składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.

 

DOTACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności?

O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba  niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca  w zatrudnieniu.

2. Jednorazowe środki mogą być przyznane na:
 

  •   podjęcie po raz pierwszy działalności:

a) gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
b) rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji  - rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

  •  wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
  •  ponowne podjęcie działalności, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej. 

3. W jakiej wysokości osoba niepełnosprawna może otrzymać środki na rozpoczęcie działalności?

Osoba niepełnosprawna  może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

4. Czas rozpatrzenia wniosku:

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta informuje wnioskodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

 

>> Druki do pobrania <<