Projekt systemowy „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logotypy projektu Aktywna Integracja

Projekt „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi informuje, że w okresie od 01.06.2017r. do 30.06.2019r. realizowany jest projekt systemowy pn.

 „Aktywna integracja w powiecie złotoryjskim”.


Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne
Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja
Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Całkowita wartość projektu: 4 502 988,72zł

Kwota dofinansowania: 3 817 988,72zł


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, niezaradnych życiowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku produkcyjnym. Należą do nich m.in.: osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności; osoby przebywające w pieczy zastępczej; osoby upośledzone w stopniu głębokim bądź znacznym, będące wychowankami SOSzW.

Cele Projektu:

  • rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i udostępnianie ich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (tj. osobom niepełnosprawnym, opuszczającym i przebywającym w pieczy zastępczej, osobom w kryzysie rodzinnym, ofiarom przemocy)
  • wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych i niezaradnych życiowo;
  • usprawnienie psychoruchowe osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w zespołach ćwiczeń fizycznych oraz zajęć rehabilitacji;
  • aktywizacja młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej;
  • poprawa skuteczności funkcjonowania PCPR w Złotoryi jako instytucji pomocy społecznej w regionie.

 

Planowane efekty realizacji Projektu to: podniesienie zdolności zatrudnienia, integracja społeczna oraz zwiększenie mobilności i aktywności społecznej mieszkańców powiatu złotoryjskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.