Ochrona Danych Osobowych (RODO)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

obowiązująca od dnia 25.05.2018 roku

  1. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe  jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w  Złotoryi przy ulicy Aleja Miła 18 , z którym można się skontaktować:

- drogą papierową na adres: ul. Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja,

- e-mail: iod@pcpr-zlotoryja.pl

  1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę Państwa danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych:

- drogą papierową na adres: ul. Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja,

- e-mail: iod@pcpr-zlotoryja.pl

  1. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

           Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji:

           - realizacji umów zawartych z kontrahentami;

           - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCPR

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.

  1. Odbiorcy Państwa danych osobowych:

            Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 - podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem,

-  inne podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwo spełnienie praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo od ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  1. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencje niepodania danych:

Obowiązek podania danych osobowych następuje w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do ich uzupełnienia.

  1. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia.