PCPR

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi:

- zadania z zakresu pomocy społecznej,

- zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- projekty systemowe oraz programy dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej.

Środki finansowe na funkcjonowanie i działalność PCPR pochodzą z budżetu powiatu złotoryjskiego, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z projektów i programów unijnych.

 

PCPR działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póżn. zm),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),

- innych ustaw.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Złotoryi jest jednostką organizacyjną, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Złotoryjskiego i wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

PCPR prowadzi swoją działalność na obszarze powiatu złotoryjskiego, który obejmuje swoim zasięgiem: miasta: Złotoryja i Wojcieszów, miasto i gminę Świerzawa, gminy wiejskie: Pielgrzymka, Zagrodno i Złotoryja.