Instytucjonalna piecza zastępcza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej:

a)    placówki opiekuńczo – wychowawcze;
b)    regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne;
c)    interwencyjny ośrodek pre-adopcyjny.


2. Placówka opiekuńczo – wychowawcza:

  • ma na celu zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności: bytowych, rozwojowych, emocjonalnych i zdrowotnych;
  • realizuje plan pomocy dziecku, przygotowany we współpracy z asystentem rodziny;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami oraz najbliższymi osobami, o ile sąd nie postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia odpowiednio do niego dostosowany;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  • zapewnia możliwość korzystania z przysługujących mu świadczeń.          

3. Placówka opiekuńczo – wychowawcza jest prowadzona jako placówka typu:

    - socjalizacyjnego;
    - interwencyjnego;
    - specjalistyczno – terapeutycznego;
    - rodzinnego